DUÅ

Fokuset for dette arbeidet vil være å heve barns kompetanse, mestring og utvikle et godt selvbilde. Trygghet, kjærlighet og forutsigbarhet er viktige faktorer som personalet må fremme i barnehagen. Det blir et spørsmål om måten å hjelpe barna til å ta i bruk ressurser i seg selv og omgivelsene i sin mestring av ulike situasjoner.

Barnehagen vil sette fokus på hvordan de voksne kan styrke barnets ferdigheter innenfor evne til å regulere følelser (emosjonell kompetanse), sosial kompetanse og lekekompetanse. Personalet er i gang med å implementere De utrolige årene. Programmet har gitt personalet en god innføring igruppeledelse. Da det alltid er den voksne som har ansvaret for å fremme gode relasjoner til alle barn og sørge for at relasjonskvaliteten blir endret hvis det er behov for det. De Utrolige Årene fokuserer på å fremme lek og positivt samvær mellom barn og voksne, da dette er beskyttende faktorer for barns utvikling. Til høsten vil 4 og 5 åringer delta på Dino samling. Barna vil da delta på samlinger med ulike temaer.  Formålet med samlingene er å styrke barns sosiale- og emosjonelle kompetanse, utvikle gode venne- og problemløsningsferdigheter, fremme selvregulering, samt å forebygge negativt samspill og mobbing. 5 – åringene har samling to dager i uken, mens 4 åringene vil gå igjennom de samme temaene over 2 år. Fokusområdene vil bli sendt ut på vigilo.

Personalet legger selvsagt vekt på å bygge gode relasjoner mellom barn-barn og barn- voksen i starten av barnehageåret!