Avdelingene

Barnehagen organiseres med aldersinndelte grupper, fordelt på to etasjer. 

1. etasje som vi kaller Hav er småbarns gruppene samlet. 

2. etasje som vi kaller Himmel her er det tilrettelagt for de eldste barna, her tilrettelegges også for yngre barn ved behov.  

Stjerne: 1-2 år

Stjerne er en av gruppene på Hav

Våre barn er fremdeles ganske små. Vi vil derfor først og fremst ha fokus på at de skal få dekket sine primærbehov trygghet, tilvenning, mat, stell, søvn og frisk luft og i tillegg vil vi sørge for at vi har en felles opplevelse gjennom samlingsstund, aktiviteter, frilek og utelek i løpet av dagen.

Vi vil ha følgende fokusområder utover barnehageåret.

SPRÅKSTIMULERING ,GROVMOTORIKK og SANSESTIMULERING.

Disse tre områdene er svært viktige å stimulere hos de minste barna, som er i en stor utviklingsperiode både språklig og kroppslig.

Aktivitetene må tilpasses behovene og kapasiteten deres.  Ett og toåringer er nysgjerrige og utforsker omgivelsene med stor appetitt.

«Stikk i strid med voksnes oppfattelse av gjentakelse som rutinepreget, ser gjentakelsen ut til å være en sikker kilde til glede og mening for småbarna. Gjentakelsene gir muligens barna en følelse av kontroll, oversikt og opplevelse av at tingene henger sammen. Dermed blir verden til å begripe, og handlingene lettere å huske. Gjentakelsen kan være med å skape et inkluderende klima i leken, fordi hvem som helst kan forstå aktiviteten, dersom man har iakttatt en stund. Hvem som helst kan hive seg med i leken, all den stund gjentakelsene ruller og går, uten en klar begynnelse og slutt. Det er viktig at vi som er voksne tar oss god tid og lar barna oppleve ting i sitt eget tempo, og på sine egne premisser.» (R06)

Vi ser frem til mange gode stunder sammen med barna samt til og følge opp utviklingen til hvert enkelt barn

Kvadrat: 1-2 år

Kvadrat er en av gruppene på Hav

I begynnelsen av det nye barnehageåret starter vi med tilvenning av nye barn og å inkludere alle i den nye kvadrat gruppen. Vi har fokus på at barna skal bli trygge, kjent med de andre barna og oss voksne. Personalet har særlig fokus på relasjonsbygging med de yngste barna. Vi vil også jobbe med rutiner, slik at barna får trygghet og forutsigbarhet gjennom barnehagehverdagen.

Våre barn er fremdeles ganske små. Vi vil derfor først ha fokus på at barna skal få dekket sine primærbehov (trygghet og omsorg, mat, stell og søvn), frisk luft og felles opplevelser gjennom samlingsstund og lek. På Kvadrat er leken i fokus.

Leken er barns viktigste aktivitet og uttrykksform. Gjennom leken utvikler barn seg sosialt, motorisk, språklig og kognitivt. Vårt mål er å støtte opp om leken, slik at barna får utvikle seg i forhold til sitt utviklingsnivå. Lek skaper trivsel og glede. Læring foregår i barns daglige samspill med andre, og blir derfor utviklet gjennom leken

Trapes: 1-2 år

Trapes er en av gruppene på Hav

Vi starter det nye barnehage året med tilvenning av nye barn samt å inkludere trygge barn i en ny gruppe.

Hos oss får alle barna sin primærkontakt når de begynner på gruppa. Barna vil ha sin voksen under måltid og påkledning samtidig som de vil bli kjent med øvrige barn og voksne i lek, aktiviteter og sosialt samspill.

Den første tiden bruker vi også til innarbeiding av rutiner som gir trygghet og forutsigbarhet for barna.

Våre barn er fremdeles ganske små. Vi vil derfor først og fremst ha fokus på at de skal få dekket sine primærbehov (trygghet, mat, stell, søvn og frisk luft) og i tillegg vil vi sørge for at vi har en felles opplevelse gjennom samlingsstund og utelek i løpet av dagen. Aktiviteter utenom dette legger vi mindre vekt på med de aller minste.

På Hav ogTrapes har vi leken i fokus. Vi knytter dette opp mot det Rammeplanen sier : Leken skal ha en fremtredende plass i barns liv. Vi legger stor vekt på at leken skal være på barnas premisser, og gi positiv respons på deres initiativ og kreativitet.

“Lek er som boblende latter, ett utrykk for frydefull livsglede”.

Personalet bruker DUÃ… (De utrolige årene) sine strategier i samvær med barna. Her er fokus på positiv grensesetting og fremsnakking av barna.

Det er viktig for oss å legge til rette for positivt samspill slik at barna får oppleve gode relasjoner og vennskap. Vi er opptatt av å være gode mot hverandre og øver oss på å dele, trøste, hjelpe og ta kontakt på en positiv måte. Hos oss legger vi heller vekt på hva vi kan gjøre fremfor hva som ikke er lov.

Å lære språk har stor betydning for barnas generelle utvikling, glede og trivsel. ”Snakkepakken” er et pedagogisk verktøy som barnehagen bruker. I tillegg er vi bevist på å beskrive det vi holder på med, ser, føler og hører.

Vi ønsker at barna skal få oppleve glede over å være i fysisk aktivitet. I hverdagen vil vi legge til rette for aktiviteter som stimulerer til både grovmotoriske og finmotoriske bevegelser.Vi går på turer og har flotte naturopplevelser, vi leker, leter etter småkryp, klatrer på steiner, ruller i gresset…. Vi er opptatt av at barna får utfordringer alt etter hvor langt de er kommet. De skal få oppleve glede over at de mestrer.

I tillegg til lek, sosialt samspill, språkstimulering og motorisk aktivitet så vil vi ha tema arbeid med fokus på elementene:
– ILD,
– JORD
– LUFT
– OG VANN.

Og vi vil jobbe med REALFAG i naturlige settinger.

Trekant: 2-4 år

Vi holder til oppe på Himmel sammen med Rektangel og Sirkel.

Vi er omsorgsfulle, kreative og sosiale barn og voksne som viser glede og humor i hverdagen.
Vi vil at alle barna skal få mulighet til sosialt samspill med andre barn, der trygghet og likeverd står i sentrum. Vi er opptatt av at hverdagen skal være preget av lek, glede, trygghet og omsorg. Vi har matte- og forsknings- kasser som gir rom for undring og utforskning. I tillegg er det mye læring både gjennom tema arbeid, i lek, aktiviteter, samlings stund og sosialt samspill.

”Lek er som boblende latter, ett uttrykk for frydefull livsglede”.
Vi har ulike aktivitetsrom som gir mye god lek og aktiviteter (viten-rom, snekker rom, ateliè, mediatek, bil-rom, pute-rom, konstruksjons-rom og felles rom). Så her har vi noe for en hver smak.

Grensesetting er en viktig del av vår hverdag og gir barn trygghet. Vi er flinke til å fortelle hva vi kan gjøre, fremfor hva som ikke er lov. På denne måten lærer vi å se løsninger fremfor problemer.

En dag i uken har vi smågrupper sammen med Rektangel der vi fokuserer på  Dino-tema. Vi samarbeider mye med Rektangel; vi har blant annet en utedag i uken hvor vi har aktivitet i Lurelabb og Grillhytte. I Lurelabben eksperimenterer vi og i grillhytta lager vi gjerne litt mat.

Vi har tur/ ute dag en dag i uken. Vi har skog rett i nærmiljøet som vi benytter oss av. Her får vi blant annet god motorisk utfoldelse, utforskning, lek og sosialt samspill.

Tre dager i uken får vi varm mat servert av vår gode kokk. Vi får også servert bakst, og frukt.

Trekant er ett GODT, GØYALT OG LÆRERIKT sted å være

Rektangel: 2-4 år

Vi holder til oppe på Himmel sammen med Trekant og Sirkel.

Vi er omsorgsfulle, kreative og sosiale barn og voksne som viser glede og humor i hverdagen.
Vi vil at alle barna skal få mulighet til sosialt samspill med andre barn, der trygghet og likeverd står i sentrum. Vi er opptatt av at hverdagen skal være preget av lek, glede, trygghet og omsorg. Vi har matte- og forsknings- kasser som gir rom for undring og utforskning. I tillegg er det mye læring både gjennom tema arbeid, i lek, aktiviteter, samlings stund og sosialt samspill.

”Lek er som boblende latter, ett uttrykk for frydefull livsglede”.
Vi har ulike aktivitetsrom som gir mye god lek og aktiviteter (viten-rom, snekker rom, ateliè, mediatek, bil-rom, pute-rom, konstruksjons-rom og felles rom). Så her har vi noe for en hver smak.

Grensesetting er en viktig del av vår hverdag og gir barn trygghet. Vi er flinke til å fortelle hva vi kan gjøre, fremfor hva som ikke er lov. På denne måten lærer vi å se løsninger fremfor problemer.

En dag i uken har vi smågrupper sammen med Trekant der vi fokuserer på Dino-tema. Vi samarbeider mye med Trekant; vi har blant annet en utedag i uken hvor vi har aktivitet i Lurelabb og Grillhytte. I Lurelabben eksperimenterer vi og i grillhytta lager vi gjerne litt mat.

Vi har tur/ ute dag en dag i uken. Vi har skog rett i nærmiljøet som vi benytter oss av. Her får vi blant annet god motorisk utfoldelse, utforskning, lek og sosialt samspill.

Tre dager i uken får vi varm mat servert av vår gode kokk. Vi får også servert bakst, og frukt.

Rektangel er ett GODT, GØYALT OG LÆRERIKT sted å være.

Sirkel: 5 år

Sirkel er førskolegruppen vår.

“Lek og læring gir god næring”

Vi ønsker å jobbe ut fra barns nysgjerrighet og behov for viten.
Barn er “forskere” og vi vil forske med dem.

I gruppen Sirkel har vi to «Dino samlinger» i uken, fra «De Utrolige Årene»

-Fokuset her vil være å heve barns kompetanse, mestring og utvikle et godt selvbilde. Trygghet, kjærlighet og forutsigbarhet er viktige faktorer som personalet må fremme. Det blir et spørsmål om måten å hjelpe barna til å ta i bruk ressurser i seg selv og omgivelsene i sin mestring av ulike situasjoner

-Formålet med samlingene er å styrke barns sosiale- og emosjonelle kompetanse, utvikle gode venne- og problemløsningsferdigheter, fremme selvregulering, samt å forebygge negativt samspill og mobbing. Dette gjennom samlinger og med aktiviteter. Vi legger selvsagt vekt på å bygge gode relasjoner mellom barn-barn og barn-voksne gjennom hverdagene.

Vi har også en fast tur dag, der vi legger vekt på opplevelsen av selve turen, fellesskapsopplevelsen og motoriske aktiviteter. Vi har en fast inne dag, på formiddag der vi legger vekt på leken og er ute hver ettermiddag.

Lek og sosialt samspill:
Vi har sterk tro på lekens betydning for barns utvikling og glede i hverdagen, og mener at leken står sentralt i barns opplevelse av «den gode barndom». Peder Cappelen sier:
«Lek er som boblende latter, et uttrykk for frydefull livsglede»

Gjennom lek, sosialt samspill, utforsking, nysgjerrighet, undring, aktiviteter og tilstedeværende og aktive voksne vil Sirkel være et godt, frydefullt og lærerikt sted å være.