Sirkel

Førskolegruppe Sirkel vil dette barnehageåret 2019/20 bestå av 19 barn.

“Lek og læring gir god næring”

Vi ønsker å jobbe ut fra barns nysgjerrighet og behov for viten.
Barn er “forskere” og vi vil forske med dem.

I gruppen Sirkel har vi to «Dino samlinger» i uken, fra «De Utrolige Årene»

-Fokuset her vil være å heve barns kompetanse, mestring og utvikle et godt selvbilde. Trygghet, kjærlighet og forutsigbarhet er viktige faktorer som personalet må fremme. Det blir et spørsmål om måten å hjelpe barna til å ta i bruk ressurser i seg selv og omgivelsene i sin mestring av ulike situasjoner

-Formålet med samlingene er å styrke barns sosiale- og emosjonelle kompetanse, utvikle gode venne- og problemløsningsferdigheter, fremme selvregulering, samt å forebygge negativt samspill og mobbing. Dette gjennom samlinger og med aktiviteter. Vi legger selvsagt vekt på å bygge gode relasjoner mellom barn-barn og barn-voksne gjennom hverdagene.

Vi har også en fast tur dag, der vi legger vekt på opplevelsen av selve turen, fellesskapsopplevelsen og motoriske aktiviteter. Vi har en fast inne dag, på formiddag der vi legger vekt på leken og er ute hver ettermiddag.

Lek og sosialt samspill:
Vi har sterk tro på lekens betydning for barns utvikling og glede i hverdagen, og mener at leken står sentralt i barns opplevelse av «den gode barndom». Peder Cappelen sier:
«Lek er som boblende latter, et uttrykk for frydefull livsglede»

Gjennom lek, sosialt samspill, utforsking, nysgjerrighet, undring, aktiviteter og tilstedeværende og aktive voksne vil Sirkel være et godt, frydefullt og lærerikt sted å være.