Stjerne

Stjerne 2019/2020 består av 5 gutter og 5jenter, født i 2018.

«Små barn lever livet der de til en hver tid er, med de menneskene som finnes der. Barnehagen er en arena der barna kan være med å skape sin egen og andres identitet, kultur og kunnskap. Den er et sted der barna dannes og danner. Derfor er barnehagen et viktig sted for de barna som går i barnehage.»(R06)

Våre barn er fremdeles ganske små. Vi vil derfor først og fremst ha fokus på at de skal få dekket sine primærbehov trygghet, tilvenning, mat, stell, søvn og frisk luft og i tillegg vil vi sørge for at vi har en felles opplevelse gjennom samlingsstund, aktiviteter, frilek og utelek i løpet av dagen.

Vi vil ha følgende fokusområder utover barnehageåret.

SPRÅKSTIMULERING ,GROVMOTORIKK og SANSESTIMULERING.

Disse tre områdene er svært viktige å stimulere hos de minste barna, som er i en stor utviklingsperiode både språklig og kroppslig.

Aktivitetene må tilpasses behovene og kapasiteten deres.  Ett og toåringer er nysgjerrige og utforsker omgivelsene med stor appetitt.

«Stikk i strid med voksnes oppfattelse av gjentakelse som rutinepreget, ser gjentakelsen ut til å være en sikker kilde til glede og mening for småbarna. Gjentakelsene gir muligens barna en følelse av kontroll, oversikt og opplevelse av at tingene henger sammen. Dermed blir verden til å begripe, og handlingene lettere å huske. Gjentakelsen kan være med å skape et inkluderende klima i leken, fordi hvem som helst kan forstå aktiviteten, dersom man har iakttatt en stund. Hvem som helst kan hive seg med i leken, all den stund gjentakelsene ruller og går, uten en klar begynnelse og slutt. Det er viktig at vi som er voksne tar oss god tid og lar barna oppleve ting i sitt eget tempo, og på sine egne premisser.» (R06)

Vi ser frem til mange gode stunder sammen med barna samt til og følge opp utviklingen til hvert enkelt barn

Dagsrytmen på Stjerne:
Ca Kl:06.45-0830: frokost og frilek på hav
Ca Kl:08.30-09.00/09.20: frilek på åpen
Ca Kl:0900-09.15:samlingstund (mandag, onsdag og fredag.)  Ca Kl:09.15-10.45: utelek/påkledning/avkledning
Ca Kl:09.20-10.45: samlingsstund/ aktiviteter (tirsdag og torsdag.)
Ca Kl:10.45-11.15: lunsj
Ca Kl:11.15-13.30: bleieskift/sove tid/lek
Ca Kl:13.45: bleieskift
Ca Kl:14.00: ettermiddagsmat
Ca Kl:15.00/15.30- 16.30 samles vi på hav- frilek inne/ute