Trapes

Trapes består av 12 barn født i 2015, 2016 og 2017.

Vi starter det nye barnehage året med tilvenning av nye barn samt å inkludere trygge barn i en ny gruppe.

Hos oss får alle barna sin primærkontakt når de begynner på gruppa. Barna vil ha sin voksen under måltid og påkledning samtidig som de vil bli kjent med øvrige barn og voksne i lek, aktiviteter og sosialt samspill.

Den første tiden bruker vi også til innarbeiding av rutiner som gir trygghet og forutsigbarhet for barna.

Våre barn er fremdeles ganske små. Vi vil derfor først og fremst ha fokus på at de skal få dekket sine primærbehov (trygghet, mat, stell, søvn og frisk luft) og i tillegg vil vi sørge for at vi har en felles opplevelse gjennom samlingsstund og utelek i løpet av dagen. Aktiviteter utenom dette legger vi mindre vekt på med de aller minste.

På Hav ogTrapes har vi leken i fokus. Vi knytter dette opp mot det Rammeplanen sier : Leken skal ha en fremtredende plass i barns liv. Vi legger stor vekt på at leken skal være på barnas premisser, og gi positiv respons på deres initiativ og kreativitet.

“Lek er som boblende latter, ett utrykk for frydefull livsglede”.

Personalet bruker DUÃ… (De utrolige årene) sine strategier i samvær med barna. Her er fokus på positiv grensesetting og fremsnakking av barna.

Det er viktig for oss å legge til rette for positivt samspill slik at barna får oppleve gode relasjoner og vennskap. Vi er opptatt av å være gode mot hverandre og øver oss på å dele, trøste, hjelpe og ta kontakt på en positiv måte. Hos oss legger vi heller vekt på hva vi kan gjøre fremfor hva som ikke er lov.

Å lære språk har stor betydning for barnas generelle utvikling, glede og trivsel. ”Snakkepakken” er et pedagogisk verktøy som barnehagen bruker. I tillegg er vi bevist på å beskrive det vi holder på med, ser, føler og hører.

Vi ønsker at barna skal få oppleve glede over å være i fysisk aktivitet. I hverdagen vil vi legge til rette for aktiviteter som stimulerer til både grovmotoriske og finmotoriske bevegelser.Vi går på turer og har flotte naturopplevelser, vi leker, leter etter småkryp, klatrer på steiner, ruller i gresset…. Vi er opptatt av at barna får utfordringer alt etter hvor langt de er kommet. De skal få oppleve glede over at de mestrer.

I tillegg til lek, sosialt samspill, språkstimulering og motorisk aktivitet så vil vi ha tema arbeid med fokus på elementene:
– ILD,
– JORD
– LUFT
– OG VANN.

Og vi vil jobbe med REALFAG i naturlige settinger.

Dagsrytmen på Trapes:

Kl. 06.45-8.15: Frokost på åpen barnehage/frilek på Hav
Kl. 08.15-9.00: Frilek på Hav/Åpen (noen av de minste sover)
Kl. 09.15/10.30: Utelek/aktivitet
Kl. 10.30-11.00: Lunsj
Kl. 11.00-13.30: Bleieskift/legging/soving/lek
Kl. 13.30: Ettermiddagsmat
Kl.14.15: Bleieskift (noen sover)
Resten av dagen har vi lek inne, evt. ute om vi ikke har vært ute på formiddagen.
Barnehagen stenger kl 16.30