Satsingsområder

Som Vitenbarnehage vektlegger vi å jobbe ut fra barns viten og nysgjerrighet. Barns medvirkning og de ansattes tilstedeværelse i barnas lek og utvikling er nøkkelord. 

Barn er” forskere” sammen med de voksne ut ifra hva de oppdager i leken ute og inne. I det pedagogiske arbeidet legges det vekt på utforskning, teknikk, miljø og undring sammen med barna. Dette fokuset har også lagt føringer for hvordan barnehagen er innredet og hvordan uteområdet er anlagt. Rommene i barnehagen er bygd opp som tema- og lærings – rom. Naturen blir mye brukt, og de ulike gruppene har faste tur dager.  

Inne og uteområdet gjenspeiler at vi er en vitenbarnehage. Noe som danner grunnlaget og den tredje pedagog for at vi kan oppnå vår ambisjon; 

” Bygnes Vitenbarnehage små og store forskere” 

Barnehagens satsingsområder;

LITEN OG TRYGG

Bygnes Vitenbarnehage skal være et trygt sted å være, både fysisk og psykisk. Barnehagen skal være preget av fellesskap og nærhet, der respekten for det enkelte barn blir ivaretatt. Gjennom samspillet med omsorgspersoner og lekekamerater skal barnet bli stimulert til å utvikle seg som et helt og fullt menneske med et positivt selvbilde.  

Personalet må derfor ha kunnskap og ferdigheter slik at barnas psykiske helse fremmes i barnehagen, og må derfor ha fokus på barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd, vennskap og forebygge krenkelse!

Kvaliteter som å fremme livsmestring, psykisk helse og følelse av egenverd har grobunn i voksen-barn-relasjonen. Personalet er barnehagens viktigste ressurs og deres samspill med barna er det som gir barnehagen konkret innhold og kvalitet. Vi vil derfor i barnehageåret 2021/ 22 ha fokus på voksenrollen i barnehagen. Vi har avgrenset det i forhold til voksenrollen i leken, men vil også fortsette å ha fokus på kvalitet i de ulike situasjonene barn møter i barnehagehverdagen. Det vil si i mottakelsen om morgen, i overganger, i aktiviteter, i lek inne, i måltid, i garderoben og i avskjed. 


Har du hørt Diggisangen?

SKAPE ROM FOR FORSKNING

Bygnes Vitenbarnehage skal være en barnehage der barn og voksne sammen kan utforske fenomener knyttet til natur, miljø, helse og teknologi gjennom egen aktivitet og i samarbeid med andre.

Barnehagen har som mål å” Skape rom for forskning” i den frie leken! Fagområdene natur, miljø og teknikk og antall, rom og form skal være en naturlig del av det fysiske lekemiljøet i barnehagen. Vi vil ta utgangspunkt i elementene vann, jord, ild og luft gjennom årstidene.  

Ved barnehageårets slutt skal det være tydelig at barna har fått opplevelse og erfaring med disse elementene, gjennom prosjekter og aktiviteter i hverdagen. Alle gruppene har valgt seg ut en fast nysgjerrigperdag i uken, som vil inneholde planlagte pedagogiske aktiviteter i tillegg til de som skjer i den frie leken.