Om barnehagen

Årsplan 2020 21

Bygnes Vitenbarnehage er en kommunal barnehage i Karmøy kommune. Barnehagen startet opp i midlertidige lokaler høsten 2009 og flyttet inn i ny barnehage sommeren 2010. Barnehagen ligger midt i naturen med skog, sjø og Fotvannet i korte avstander. Industriområde på Bygnes gir oss også mange muligheter. I tilegg er byen Kopervik innen rekkevidde.

Barnehagen organiseres med aldersinndelte grupper, fordelt på to etasjer. I 1. etasje som vi kaller Hav er småbarnsgruppene samlet. 2. etasje kaller vi Himmel her er det tilrettelagt for de eldste barna. Barnehagen har 97 barnehageplasser.  Barnehagen er tilrettelagt for barn med spesielle behov. Bygnes Vitenbarnehage har ansatte i alle aldre. Barnehagen har 22,5 årsverk fordelt på ca. 30 ansatte. I tilegg har vi årsverk knyttet opp mot barn med spesielle behov, samt 2 lærlinger til høsten.

Åpningstider 06.45 -16.30.

Som Vitenbarnehage vektlegger vi å jobbe ut fra barns viten og nysgjerrighet. Barns medvirkning og de ansattes tilstedeværelse i barnas lek og utvikling er nøkkelord. Barn er ”forskere” sammen med de voksne ut ifra hva de oppdager i leken ute og inne. I det pedagogiske arbeidet legges det vekt på utforskning, teknikk, miljø og undring sammen med barna. Dette fokuset har også lagt føringer for hvordan barnehagen er innredet og hvordan uteområdet er anlagt. Rommene i barnehagen er bygd opp som tema- og lærings – rom, hvor barna får bedre mulighet til læring gjennom lek. Naturen blir mye brukt, og de ulike gruppene har faste turdager. Barnehagen er også bygd med tanke på å tilrettelegge for barn med spesielle behov.

Selv om barnehagen har gode fasiliteter, har barnehagen arbeidet frem et prosjekt i samarbeid med FuggiBaggi design. Vi har hatt et ønske om at de fysiske forholdene inne og ute skal visualiseres på en slik måte at vårt fysiske miljø gjenspeiler at vi er en vitenbarnehage. Barnehagen som pedagogisk arena skal videreutvikles over flere år. Noe som vil være med å legge grunnlaget for at vi kan oppnå vår ambisjon;

”Bygnes Vitenbarnehage små og store forskere”

Barnehagen har som mål å skape rom for forskning i den frie leken! Der fagområdene natur, miljø og teknikk og antall, rom og form skal bli en naturlig del av det fysiske lekemiljøet i barnehagen.
Bygnes Vitenbarnehage skal være en barnehage der barn og voksne sammen kan utforske fenomener knyttet til natur, miljø, helse og teknologi gjennom egen aktivitet og i samarbeid med andre.