Råd og utvalg

Foreldreutvalget

Foreldreutvalget for barnehager (FUB) ble oppnevnt av Kongen i statsråd den 25.06.2010, og utvalget har vært aktivt siden 01.08.2010.

FUB er et selvstendig rådgivende organ og en høringsinstans for Kunnskapsdepartementet i saker om samarbeid mellom hjem og barnehage. FUB skal gjennom informasjon og veiledning overfor foreldrene, styrke foreldreengasjementet og foreldreinnflytelsen i barnehagen.

FUB skal jobbe etter følgende hovedmål:
“Samarbeidet mellom hjem og barnehage skal bidra til at alle barn i barnehage får et best mulig tilbud.”

Gå innpå siden for å se hvordan du kan bidra til et godt sammarbeid med barnehagen!

Foreldreutvalg i Bygnes vitenbarnehage

Ann Kristin Simonsen
e-post: annkristins@gmail.com

Ingrid Hovden
e-post: ingridskaar@hotmail.com 

Vara:

Linda Oppigard
e-post: lindajohans@gmail.com

Hanne Beth Stange
e-post: hannebethsund.hs@gmail.com

Samarbeidsutvalg

Samarbeidsutvalget skal først og fremst ivareta samarbeidet mellom barnehagen og hjemmene. Samarbeidsutvalget (SU) skal bestå av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen. Eier kan delta i samarbeidsutvalget etter eget ønske. SU skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ for alle parter som på ulike måter har et ansvar for barnehagens innhold og drift. Representantene kan komme med råd og innspill og arrangere dugnader, temakvelder og andre arrangementer som kan skape kontakt mellom hjemmene og barnehagen.

Dersom det oppstår konflikter, skal samarbeidsutvalget arbeide for å finne fram til felles løsninger. Det er videre naturlig at samarbeidsutvalget særlig drøfter barnehagens ideelle grunnlag. Samarbeidsutvalget bør drøfte praktiseringen av barnehagens formål innenfor de rammer som er gitt av lovens formålsbestemmelse, eventuelle særlige bestemmelser i vedtektene om livssyn eller reservasjon fra den kristne formålsbestemmelsen, rammeplanen og eierstilpasning til lokale forhold.

Barnehageloven pålegger hver barnehage å opprette et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Det er eier som har ansvaret for at disse organene etableres. Både foreldrerådet og samarbeidsutvalget har som oppgave å fremme samarbeid mellom hjemmene og barnehagen. Foreldrerådet består av alle foreldrene/de foresatte til alle barna i barnehagen. Det er viktig at det finnes et forum der alle foreldre kan møtes og diskutere ønsker og behov og komme med forslag til barnehagen. Foreldrerepresentantene har derfor mulighet til å bruke barnehagens lokaler til dette formålet.

Samarbeidsutvalget i Bygnes vitenbarnehage består av:

Representant for eier, Elsbeth N. Ørjansen

2 representanter fra de ansatte, Cecilie Vedøy, Henriette Heggø eller Anne Grete Østebrø

2 representanter fra foreldre (to av foreldrekontaktene er møtedeltakere)